Loader

... spracováva sa ...

SPRÁVA A PREVÁDZKA TEPELNO - TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Naša spoločnosť sa špecializuje na prevádzku tepelných zdrojov a technológií súvisiacich s výrobou a rozvodom tepla :

  • pri všetkých činnostiach postupujeme bezpečne, hospodárne a s odbornou starostlivosťou, v súlade s požiadavkami vlastníka
  • zabezpečujeme nepretržitú 24-hodinovú prevádzku technológií tak, aby teplo a teplá úžitková voda boli dodávané riadne a včas, v požadovanom množstve a kvalite dbáme o to, aby prevádzka nám zverených technológií bola vykonávaná v súlade s platnými právnymi a technickými normami
  • v súvislosti s prevádzkou tepelno technických zariadení zabezpečujeme kompletnú starostlivosť o tieto zariadenia, to znamená vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, komplexnej údržby, opráv, servisu, rekonštrukcií a výstavby nových zariadení
  • všetky činnosti zabezpečujeme odborne spôsobilými pracovníkmi s platnými dokladmi o odbornej spôsobilosti